1. Aanbieders

1.1 Aanbieders van deze Actie zijn de Federatie Nederlandse Vakbeweging, de Stichting Menzis Beheer, Menzis Zorgverzekeraar N.V. en Menzis N.V. (hierna te gezamenlijk te noemen: Aanbieders).

2. Algemeen

2.1 Door deelname aan de Actie aanvaardt de Deelnemer:

De inhoud van de onderstaande voorwaarden en de op deze website opgenomen Prijzen en Disclaimer. In de Disclaimer is een aansprakelijkheidsbeperking opgenomen.

2.2 In aanvulling op het bepaalde in de Disclaimer geldt ook het bepaalde in dit artikel. Aanbieders kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor storingen in het netwerk, hardware en software die resulteren in beperkte, vertraagde of verloren gegevens. Aanbieders zijn niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van deelname aan de Actie of gebruik of inzet van de prijs. Aanbieders, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige uit de Actie voortvloeiende (in)directe (gevolg)schade, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

2.3 Alle intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van de website, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software en overige informatie, komen toe aan de Aanbieders.

2.4 Aanbieders kunnen te allen tijde de inhoud van de Actievoorwaarden wijzigen. Een gewijzigde versie van de Actievoorwaarden zal op de website worden geplaatst.

2.5 In alle gevallen waarin de Actievoorwaarden niet voorzien, beslissen de Aanbieders.

2.6 Over de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

2.7 Aanbieders behouden zich het recht voor om naar eigen inzicht de Actie op elk door haar gewenst moment te beëindigen, te verlengen en/of te wijzigen.

3. Deelname

3.1 Aanbieders behouden zich het recht voor om elke afzonderlijke deelname te weigeren.

3.2 Deelnemer is de persoon:

• die per 1 januari 2017 verzekerd is via de collectieve verzekering van Menzis voor FNV-leden. Voorwaarde hierbij is dat er zowel een Basisverzekering als een aanvullende verzekering is afgesloten; en

• die, op het moment dat de aanmeting van de gehoorbescherming start, niet jonger is dan 18, maar ook niet ouder is dan 29 jaar; en

• de audiciens van Hans Anders beoordelen of op maat gemaakte gehoorbescherming voor de deelnemer is; het Zorgcollectief FNV/Menzis is hier niet op aan te spreken.

• indien blijkt dat de deelnemer niet verzekerd is via het Zorgcollectief FNV/Menzis, brengt Hans Anders het volledige bedrag van € 149,- in rekening bij de deelnemer.

4. Het voordeel

4.1 Deelnemer ontvangt de op maat gemaakte gehoorbeschermers, met een winkelwaarde van € 149, een korting van 50%, indien aan de hiervoor genoemde voorwaarden is voldaan.

5. Privacystatement

Aanbieders vinden het belangrijk om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan en behandelen persoonsgegevens dan ook vertrouwelijk. De Wet bescherming persoonsgegevens is van toepassing op de gegevens die aan de Aanbieders worden verstrekt. Op alle persoonsgegevens die worden verstrekt als onderdeel van de Actie, is onderstaand privacystatement van toepassing.

5.1 De persoonsgegevens die beschikbaar zijn gesteld via deze website worden gebruikt om te controleren of de persoon wiens gegevens het betreft Deelnemer is in de zin van artikel 3.2 van deze Actievoorwaarden, of de ingevulde gegevens correct zijn, en om Deelnemer te informeren over producten en diensten van FNV/Menzis, onder andere door het toesturen van de digitale nieuwsbrief.

5.2 Aanbieders zullen de ontvangen persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, verkopen, verhuren, of op enigerlei andere wijze aanbieden voor gebruik. Tenzij Aanbieders toestemming hebben van de persoon wiens persoonsgegevens het betreft, of als dit wettelijk vereist is, zullen de persoonsgegevens die via de Actie zijn verstrekt alleen worden verwerkt door afdelingen die uit naam van FNV/Menzis handelen.

5.3 Deelnemer kan zich verzetten tegen de verwerking van de persoonsgegevens die hij via de Actie heeft verstrekt voor commerciële doeleinden zoals het versturen van de digitale nieuwsbrief. In geval van verzet zullen Aanbieders dit gebruik van uw persoonsgegevens terstond beëindigen. Daarnaast kan Deelnemer op elk gewenst moment besluiten om de persoonsgegevens die hij via de Actie heeft verstrekt door Aanbieders laten verwijderen of aan te laten passen indien deze feitelijk onjuist zijn, onvolledig, of niet ter zake dienend. Deelnemer kan dit verzoek sturen aan:

Menzis

t.a.v. de afdeling FNV/Menzis Klantenservice

Postbus 75000

7500 KC ENSCHEDE

5.4 Aanbieders behouden zich het recht voor dit Privacystatement aan te passen.